OUR PRODUCTS

My Human Rights produces educational materials based on the UN Declaration of Human Rights, the UN Women's Convention and the UN Convention on the Childrens Rights. The materials are understandable and easy to use for anyone who works to educate and spread information on human rights.

I Am A Child. I Have Rights

 

”I Am A Child. I Have Rights” is a simple and fun way to learn about children’s rights. The material is made up of 70 cards that represent the rights-based articles of the Convention on the Rights of the Child – that is, the first 41 articles. Each card presents a particular article in the form of an inspiring, self-affirming statement. The front of each card has a short text and reference to the relevant article. The back of the card includes more in-depth information. All the cards have been fact-checked by experts. The material also includes a user manual with suggestions for how to work pedagogically with the cards, including value-based exercises for both small and larger groups.

The material is appropriate for anyone working with children, or who makes decisions that impact children’s lives: teachers, psychologists, social workers, politicians, or any other group that have a responsibility to know and apply the Convention in their work.

The material is available in Swedish and English.

Buy >

Posters

 

Ten articles from the Convention on the Rights of the Child are available as posters: colorful and decorative, with an important message. They work just as well in the nursery as in pre-school, in school – in short, anywhere where children and young people spend time.

Buy >

My Human Rights

 

”My Human Rights” is a tool for those who work with spreading knowledge and awareness of the UN Declaration of Human Rights and the women’s convention. The material includes a box of 61 beautifully designed cards that explain the different articles and what they entail, in a concrete, simple, self-affirming way. The cards represent the 29 articles of the UN Declaration of Human Rights, as well as the 16 articles of the UN women’s convention, which determines women’s rights within a number of different areas. The cards describe each right as it impacts me as an individual.

The cards give information – but also strength and inspiration. The short, simple texts can also be used for language practice.

The cards come with a 24-page user manual that includes suggestions for how to work with value-based exercises in both large and small groups, as well as background information on the UN Declaration of Human Rights, and the women’s convention.

The material is available in Swedish, English, and Arabic.

Buy >

A Quick Guide to Childrens Rights

 

”A Quick Guide to Children’s Rights” is made for those who work as administrators of financial assistance with Social Services. The aim of the material is to support you in using a children’s right perspective in your work. Our ambition also is to provide guidance in ways to implement a children’s rights perspective throughout Social Services. The material includes fifteen articles from the UN Convention on the Rights of the Child. The material was developed in collaboration with KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling (Municipal network for development), which is a partnership between four municipalities (Nynäshanm, Salem, Sundbyberg, and Södertälje).

The box includes 16 cards, based on 15 articles, as well as an informational manual and a series of questions for discussion.

Buy >

Strengthen your brand – give the gift of human rights

 

Order your own edition of My Human Rights or I Am A Child. I Have Rights. In the box, we will produce an extra card with your logo and a message from your business or organization. The box will also carry your logo. A gift that builds your brand, strengthens your company culture and deepens relations with coworkers and clients. Minimum order: 300 sets.

Contact carin@myhumanrights.se for more information and an offer.

Human Rights in Several Languages

 

Alla people – men, women and children needs to know their human rights. Our vision is to translate the material to as many languages as possible. Contact us if you want to support us with translation.

QUESTIONS?

Contact us here, we are happy to answear!

My Human Rights Non Profit Organization.

Organization number 802467-0534.

Jag är ett barn. Jag har rättigheter

 

”Jag är ett barn. Jag har rättigheter” är ett begripligt och roligt informations- och utbildningsmaterial om barns rättigheter.

Materialet består av en box med 70 kort som representerar de rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen, d.v.s. de 41 första artiklarna i konventionen. Varje kort tar upp en artikel i Barnkonventionen som ett jag-stärkande budskap. På framsidan av korten är det en kort text och hänvisning till en artikel i Barnkonventionen, på baksidan fördjupas samma artikel. Budskapen är faktagranskade.

    Till korten finns en handledning med förslag på hur du som pedagog kan arbeta med värderingsövningar både i stora och små grupper.

   Materialet lämpar sig för alla som arbetar med barn eller fattar beslut som rör barn: lärare, psykologer, socionomer, politiker med flera yrkesgrupper som har som uppgift att känna till och tillämpa Barnkonventionen i sitt arbete.

  Finns i svensk och engelsk version.

Affischer

 

Tio artiklar och budskap i Barnkonventionen finns att beställa som affischer. Färgglada och dekorativa med viktiga budskap. Passar hemma i barnrummet, på förskolan, i skolan, ja på alla platser där barn och ungdomar vistas.

Mina mänskliga rättigheter

 

”Mina mänskliga rättigheter” är ett redskap som vänder sig till dig som arbetar med att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter och FN:s kvinnokonvention. Materialet består av en box med 61 vackra kort som förklarar artiklarna och vad de innebär – på ett konkret, begripligt och jag-stärkande sätt. Korten representerar de 29 artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt de 16 artiklarna i FN:s kvinnokonvention, som reglerar kvinnors rättigheter inom en rad områden. Varje kort beskriver en rättighet som visar hur den berör mig som individ.

   Korten ger kunskap – men också kraft och inspiration. De korta texterna kan också passa bra för språkträning.
  Till korten finns en handledning om 24 sidor med förslag på hur man kan arbeta med värderingsövningar i stora och små grupper. I handledningen finns också information och bakgrundsfakta om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention.
  Materialet finns på svenska, engelska och arabiska.

Kort om Barnrätt

 

Syftet med materialet är att ge handläggare som arbetar med utredningar om ekonomiskt bistånd praktiskt stöd i att använda sig av ett barnrättsperspektiv utifrån Barnkonventionen. Materialets ambition är också att ge vägledning till hur ett barnrättsperspektiv kan införas i socialtjänstens verksamhetsplaner. Materialet omfattar femton artiklar ur FN:s konvention om barnets rättigheter.

Materialet är framtaget i samarbete med KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling, som är ett partnerskap mellan fyra kommuner (Nynäshamn, Salem, Sundbyberg och Södertälje).

Boxen innehåller 16 kort med 15 artiklar och stöd- och reflektionsfrågor samt en informativ handledning.

Stärk företagets varumärke – ge bort mänskliga rättigheter

 

Beställ din egen upplaga av "Mina mänskliga rättigheter" eller "Jag är ett barn. Jag har rättigheter."  I boxen producerar vi ett extra kort med företagets/organisationens budskap och logotype. Boxen förses också med företagets logotype. En gåva som bygger ditt varumärke, stärker företagskulturen och fördjupar relationer med medarbetare och kunder. Minimiupplaga 300 ex.

Kontakta carin@myhumanrights.se för mer information och offert.

Mänskliga rättigheter på flera språk

 

Alla människor, män, kvinnor och barn behöver känna till sina mänskliga rättigheter. Vår strävan är att översätta våra material till så många språk som möjligt. Vill du bidra med stöd till översättning så hör av dig till oss.

Kort om Barnrätt

 

Syftet med materialet är att ge handläggare som arbetar med utredningar om ekonomiskt bistånd praktiskt stöd i att använda sig av ett barnrättsperspektiv utifrån Barnkonventionen. Materialets ambition är också att ge vägledning till hur ett barnrättsperspektiv kan införas i socialtjänstens verksamhetsplaner. Materialet omfattar femton artiklar ur FN:s konvention om barnets rättigheter.

Materialet är framtaget i samarbete med KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling, som är ett partnerskap mellan fyra kommuner (Nynäshamn, Salem, Sundbyberg och Södertälje).

Boxen innehåller 16 kort med 15 artiklar och stöd- och reflektionsfrågor samt en informativ handledning.

Stärk företagets varumärke – ge bort mänskliga rättigheter

 

Beställ din egen upplaga av "Mina mänskliga rättigheter" eller "Jag är ett barn. Jag har rättigheter."  I boxen producerar vi ett extra kort med företagets/organisationens budskap och logotype. Boxen förses också med företagets logotype. En gåva som bygger ditt varumärke, stärker företagskulturen och fördjupar relationer med medarbetare och kunder. Minimiupplaga 300 ex.

Kontakta carin@myhumanrights.se för mer information och offert.

Kort om Barnrätt

 

Syftet med materialet är att ge handläggare som arbetar med utredningar om ekonomiskt bistånd praktiskt stöd i att använda sig av ett barnrättsperspektiv utifrån Barnkonventionen. Materialets ambition är också att ge vägledning till hur ett barnrättsperspektiv kan införas i socialtjänstens verksamhetsplaner. Materialet omfattar femton artiklar ur FN:s konvention om barnets rättigheter.

Materialet är framtaget i samarbete med KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling, som är ett partnerskap mellan fyra kommuner (Nynäshamn, Salem, Sundbyberg och Södertälje).

Boxen innehåller 16 kort med 15 artiklar och stöd- och reflektionsfrågor samt en informativ handledning.

Stärk företagets varumärke – ge bort mänskliga rättigheter

 

Beställ din egen upplaga av "Mina mänskliga rättigheter" eller "Jag är ett barn. Jag har rättigheter."  I boxen producerar vi ett extra kort med företagets/organisationens budskap och logotype. Boxen förses också med företagets logotype. En gåva som bygger ditt varumärke, stärker företagskulturen och fördjupar relationer med medarbetare och kunder. Minimiupplaga 300 ex.

Kontakta carin@myhumanrights.se för mer information och offert.